Klauzula informacyjna dla klientów PKS w Koninie S.A.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin.

2)   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych aan@onet.eu,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Spółki na podstawie: 

 • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Art. 9 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  Dz.U.2017.1055 ;
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2017.1577
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Dz.U.2017.827
 •  ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz.U.2017.1983
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów  środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.2018.295
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. 2014 poz. 1737
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dz.U. 2002 nr 112 poz. 977
 •  ustawa z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz. 56 ze zm.);
 • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz.U.2018.276
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Dz.U.2006.249.1824
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2017.1065

wraz z aktami wykonawczymi do w/w ustaw

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,  zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6)  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem.

 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  Dz.U.2017.1055 ;
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2017.1577
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Dz.U.2017.827
 •  ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz.U.2017.1983
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów  środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.2018.295
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. 2014 poz. 1737
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dz.U. 2002 nr 112 poz. 977
 •  ustawa z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz. 56 ze zm.);
 • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz.U.2018.276
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Dz.U.2006.249.1824
 • ustwa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2017.1065

wraz z aktami wykonawczymi do w/w ustaw.

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2018-05-23 11:23
przez: Katarzyna Rosiak
Ostatnio edytowany: 2018-06-19 10:24
przez: Katarzyna Rosiak
Liczba wyświetleń: 1789
© 2022  |  PKS w Koninie S.A.
Projekt i realizacja MYKK