Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A..

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-02-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Rosiak.
 • E-mail: krosiak@pkskonin.pl
 • Telefon: 63 242 20 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
 • Adres: 62 - 510 Konin, ul. Zakładowa 4
 • E-mail: sekretariat@pkskonin.pl
 • Telefon: 63 242 20 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. mieści się w budynku zlokalizowanym przy placu Zakładowej 4, 62 – 510 Konin.

 

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia: - dwa wejścia główne usytuowane są na poziomie parteru od frontu budynku, do których prowadzą schody, - wejście boczne usytuowane z lewej strony budynku, na poziomie parteru, do którego również prowadzą schody.
 • Wejścia nie mają zbudowanych podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Korytarze i pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób na wózkach.
 • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • W budynku jest tablica informacyjna z rozkładem działów i numerami pomieszczeń biurowych.
 • Środkami wspierającymi komunikację w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. są: - poczta elektroniczna, którą można kierować na dres sekretariat@pkskonin.pl - telefon: 63 242 20 11
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. posiada jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2020-02-01 10:13
przez: Katarzyna Rosiak
Ostatnio edytowany: 2021-03-24 14:17
przez: Katarzyna Rosiak
Liczba wyświetleń: 1756
© 2024  |  PKS w Koninie S.A.
Projekt i realizacja MYKK